enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)2008 | architectural competition

(więcej)2015 | opening

historia

Budowa Teatru i Filharmonii rozpoczęta została w 1974 roku jako inwestycja centralna. Budowany obiekt zajmował 3 sale widowiskowe o łącznej ilości około 2300 miejsc. Przez wiele lat finansowanie realizacji tego zadania było na bardzo niskim poziomie. W latach 80i na początku 90 otrzymywane środki z budżetu państwa wykorzystywane były w większości na utrzymywanie i zabezpieczanie realizowanego obiektu, dopiero zwiększone nakłady w latach 1995-1998 pozwoliły na przyspieszenie realizacji inwestycji.

Ze względu na ówczesną słabą bazę lokalową Państwowej Filharmonii w Lublinie podjęto decyzję, aby w pierwszej kolejności realizować pomieszczenia przeznaczone dla Filharmonii. Dzięki tym decyzjom w roku 1995 mimo nie pełnego wykończenia i wyposażenia, sala koncertowa została udostępniona Państwowej Filharmonii do użytkowania.

W 1996 roku w związku z rezygnacją Teatru Dramatycznego z siedziby w nowobudowanym obiekcje oraz rezygnacją Państwowej Filharmonii z części pomieszczeń (sali kameralnej z zapleczem) dokonano zmiany poprzedniej koncepcji zagospodarowania obiektu. Rada Programowa powołana przez Wojewodę Lubelskiego zaproponowała nowy program użytkowy obiektu obejmujący pomieszczenia dla Państwowej Filharmonii Lubelskiej, Teatru Muzycznego i wielofunkcyjną salę widowiskową z zapleczem.

W roku 1997 opracowano projekt techniczny dla Teatru Muzycznego i koncepcję dla sali wielofunkcyjnej. W marcu 1998 roku opracowano nowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów, uwzględniające realizację Teatru Muzycznego, wielofunkcyjnej sali widowiskowej i parkingu wielopoziomowego przy ul. Grottgera z terminem zakończenia w 2005 roku.

Do dnia dzisiejszego wykończono wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla Filharmonii Lubelskiej oraz dla Teatru Muzycznego. Pozostałe wolne pomieszczenia wynajmowane są instytucjom.

 

Wyciąg z regulaminu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku „Teatr we Budowie” w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania placu teatralnego. (całość na stronie http://www.teatr.lubelskie.pl/dok/regulamin_konkursu.pdf)

PRZEDMIOT KONKURSU

a) Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku nazywanego potocznie „Teatrem w budowie”, położonego przy ul. Skłodowskiej, ul. Grottgera i ul. Radziszewskiego w Lublinie, obejmującej realizację „Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” oraz modernizację części budynku użytkowanego przez Teatr Muzyczny w Lublinie i Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Przedmiotem Konkursu jest również opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Teatralnego, w zakresie koniecznym dla przedstawienia ogólnej idei projektu.

b) Celem Konkursu jest uzyskanie jak najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i akustycznym koncepcji istniejącego budynku „Teatru w budowie” oraz koncepcji zagospodarowania Placu Teatralnego, uwzględniając charakter i rangę miejsca.

c) W Konkursie, spośród nadesłanych prac Sąd Konkursowy wybierze sześć najlepszych prac. Wykonawcy, których prace zostaną przez Sąd Konkursowy uznane za najlepsze otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia otrzyma co najmniej dwóch, a nie więcej niż trzech Wykonawców, których prace zostały sklasyfikowane przez Sąd Konkursowy na I, II, III miejscu. Przedmiotem negocjacji będą warunki umowy na opracowanie – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego – dwóch odrębnych dokumentacji projektowych budynku „Teatru w budowie”, zawierających zadania inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” oraz „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie”. Dokumentacja projektowa sporządzana w wyniku udzielenia zamówienia obejmie projekty budowlane i projekty wykonawcze budynku oraz projekt zagospodarowania i uzbrojenia nieruchomości w zakresie terenu objętego realizacją inwestycji. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje projekt budowlany i kompletną (wraz z projektami wnętrz i mebli wbudowanych), wielobranżową (wraz z instalacjami specjalistycznymi) dokumentację wykonawczą z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiotem negocjacji będzie także pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy o prace projektowe, które zostały opisane w załączniku nr 15 do Regulaminu. Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Województwo Lubelskie.

d) Koncepcja uzyskana w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu będzie podstawą do wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Wynikające z rozstrzygnięcia konkursowego rozwiązania mogą stanowić podstawę do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Placu Teatralnego.

f) Przedmiotem negocjacji nie będą warunki umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Placu Teatralnego, które to opracowanie może być przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego udzielonego przez Gminę Lublin lub inwestora Placu Teatralnego.

 

OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM – STAN ISTNIEJĄCY

a) Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego położony jest w śródmieściu Lublina, w obszarze ograniczonym:

- od zachodu – ulicą Radziszewskiego i Alejami Racławickimi,

- od wschodu – ulicą Grottgera i Alejami Racławickimi,

- od południa – ulicą M.C. Skłodowskiej,

- od północy – Alejami Racławickimi oraz parkiem miejskim zwanym „Ogrodem

Saskim”.

b) Teren na którym mieści się budynek „Teatru w budowie” obejmuje działki nr 4/12, 4/13 i 3/1 o łącznym obszarze 1,3665 ha, stanowiące własność Zamawiającego - Województwa Lubelskiego. Część budynku użytkowana m.in. przez Teatr Muzyczny i Filharmonię, położona jest na działce nr 4/13 o pow. 0,8510 ha, natomiast niewykończona część budynku, położona jest na działce nr 4/12 i 3/1 o łącznej pow. 0,5155 ha. Całkowita powierzchnia budynku wynosi ok. 24.000 m2 (kubatura ok. 185.000 m3), z czego ok. 9.000 m2 stanowi część niewykończoną.

c) Obszar opracowania Placu Teatralnego wyznacza przestrzeń pomiędzy Alejami Racławickimi, północną fasadą budynku „Teatru w budowie”, ulicą Grottgera i zielenią skweru przed Hotelem Unia – Mercure. Teren Placu Teatralnego o pow. ok. 3.800 m2 tworzą fragmenty działek nr 1/3, 2, 3/1, 3/2, i 4/12 będące własnością Gminy Lublin, Skarbu Państwa oraz Województwa Lubelskiego. Obszar skweru, który stanowić będzie część Placu Teatralnego, objęty jest ochroną konserwatorską. Znajdujący się na skwerze pomnik poświęcony pamięci partyzantów poległych na Lubelszczyźnie w walce z okupantem, nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale stanowi miejsce pamięci narodowej. (...) W rejonie Placu nie występują udokumentowane egzemplarze pomników przyrody.

d) Zamawiający - Województwo Lubelskie oraz Gmina Lublin zawarli umowę dotyczącą określenia szczegółowych zasad współdziałania przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie”, której inwestorem jest Województwo Lubelskie,

- „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie”, której inwestorem jest Województwo Lubelskie,

- „Budowa Placu Teatralnego w Lublinie”, której inwestorem jest Gmina Lublin. Z uwagi na fakt, iż część planowanego Placu Teatralnego zlokalizowana jest na działkach nr 3/1 i 4/12, stanowiących własność Zamawiającego, strony Umowy zadeklarowały wolę uporządkowania i skorygowania granic i stanu prawnego nieruchomości, na których mają być realizowane obie inwestycje, w celu lepszego dostosowania ich do zamierzeń inwestycyjnych. Granica obszaru opracowania budynku „Teatru w budowie” oraz Placu Teatralnego określona została w załączniku nr 9 do Regulaminu.

e) Sąsiedztwo obszaru, dla którego ma być opracowana Koncepcja, o której mowa w pkt 3.1, stanowi „Miasteczko Uniwersyteckie” z obiektami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, a także kamienice mieszkalne, Hotel Unia – Mercure oraz park miejski „Ogród Saski”. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego niniejszym Konkursem przy ul. Grottgera, na działkach nr 7/5 i 51 o łącznym obszarze 0,4742 ha, Województwo Lubelskie po rozstrzygnięciu osobnego konkursu planuje wzniesienie budynków o funkcjach kongresowych, wystawienniczych i administracyjnych. Zakłada się, iż powyższe budynki będą miały do VI kondygnacji nadziemnych z przekryciem płaskim oraz do III kondygnacji podziemnych (parkingi, magazyny).

f) Obszar zadania Konkursu nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublina zadanie konkursowe leży w obszarze intensywnej urbanizacji w sąsiedztwie koncentracji obiektów kultury, wyższych uczelni, centrum kongresowego i dodatkowo – w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

g) Dla obszaru objętego Konkursem obowiązują następujące ustalenia:

- Wytyczne Urbanistyczne dla Placu Teatralnego z obiektem „Teatru w budowie” w Lublinie

- Założenia do Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Teatralnego

- Wytyczne Merytoryczne i Program Ramowy budynku „Teatru w budowie” – Materiał Pomocniczy  z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian po rozstrzygnięciu Konkursu.

 

ZADANIE KONKURSU

Po zakończeniu przebudowy obiekt „Teatru w budowie” winien stać się ważnym i w pełni funkcjonalnym obiektem centrotwórczym, wpisującym się harmonijnie w planowany rozwój miasta, a jednocześnie stanowiącym jeden z dominujących akcentów architektonicznych Lublina. Obiekt potocznie nazywany „Teatrem w budowie”, pierwotnie miał obejmować swoim zakresem „Teatr Dramatyczny i Filharmonię Lubelską”. Głównym projektantem obiektu i autorem projektu architektonicznego był Prof. dr arch. Stanisław Bieńkuński. Projektowany gmach miał być jednym z największych obiektów widowiskowych w Polsce i Europie. Zamawiający posiada oświadczenia spadkobierców Prof. dr arch. Stanisława Bieńkuńskiego, iż wyrażają oni zgodę na wykorzystanie przez Województwo Lubelskie na wszelkich polach eksploatacji dokumentacji projektowej inwestycji „Teatr Dramatyczny z Filharmonią w Lublinie” oraz jej wykorzystania przez projektantów, w ramach realizowanych przez Województwo Lubelskie inwestycji . Prace budowlane „Teatru w budowie” rozpoczęto w latach 70-tych. Na początku lat 80-tych wstrzymano prace budowlane, w części gdzie było planowane usytuowanie dużej sceny z widownią i foyer. Kontynuowano natomiast prace w pozostałych fragmentach gmachu, tworząc siedziby Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Aktualnie Zamawiający zamierza stworzyć w części budynku „Teatru w budowie” wielofunkcyjne centrum kulturalne pn. „Centrum Spotkania Kultur w Lublinie”, w którym prowadzona byłaby działalność kulturalna o różnorodnym charakterze widowiskowym, teatralnym i muzycznym w tym spektakle operowe, operetkowe, baletowe, dramatyczne, koncerty, recitale itp., spotkania autorskie, dyskusje, narady, a także wystawy, przeglądy, konferencje i sympozja o charakterze kulturalnym, jak również działalność kulturalno edukacyjna i twórcza. Obiekt będzie zaspakajać potrzeby kulturalne aglomeracji lubelskiej i województwa lubelskiego, rozbudzać nowe aspiracje, podnosić ogólny poziom intelektualny, a jednocześnie integrować środowiska osób zainteresowanych najszerzej pojmowaną kulturą i sztuką oraz rozszerzać możliwości ich działania. Jest to zgodne z propagowaną przez Unię Europejską wizją rozwoju społecznego. Zamawiającemu zależy na takim przebudowaniu i zmodyfikowaniu istniejącego obiektu, aby zdecydowanie wyróżniał się architektonicznie, a jednocześnie perfekcyjnie wypełniał założone funkcje. Istniejąca konstrukcja i urządzenia powinny być zachowane, z wyjątkiem miejsc i obszarów w których ich wymiana okaże się niezbędna ze względu na ich stan techniczny lub też zdezaktualizowanie się rozwiązań technicznych. Inwestycja pn. „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie” ma dotyczyć m.in. wymiany urządzeń i instalacji technicznych, remontu dachu, dokończenia elewacji oraz dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. i prawa budowlanego. Prezentacja filmowa idei powstania „Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” oraz obecnego stanu budynku „Teatru w budowie”. Do zadań Uczestników Konkursu będzie należało również opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Teatralnego. Plac usytuowany jest w obszarze intensywnej urbanizacji w miejscu przełamania głównej osi funkcjonalnej śródmieścia Lublina i w węźle innych ciągów pieszych. Dlatego projekt powinien uwzględniać jego wielofunkcyjną i reprezentacyjną rolę w centrum miasta, podkreślając jednocześnie rangę obiektu „Teatru w budowie”. Dla potrzeb przebudowanego obiektu „Teatru w budowie” pod wyznaczonymi granicami placu należy przewidzieć miejsca postojowe w ilości ok. 250, usytuowane w podziemnym dwupoziomowym parkingu. Obsługa komunikacyjna – wjazd i wyjazd z podziemnego parkingu, przewidywana jest od ul. Radziszewskiego. Ponadto w ogólnym bilansie miejsc parkingowych zaleca się uwzględnić powiązania komunikacyjne z parkingami podziemnymi w planowanym obiekcie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (ok. 100 miejsc) oraz w budynku Urzędu Marszałkowskiego (ok. 200 miejsc) na działkach nr 51 i 7/5 przy ul. Grottgera.

 

Sąd Konkursowy:

1. Stanisław Fiszer, Paryż - Sędzia Przewodniczący

2. Jacek Gurbiel, Lublin - Zastępca Sędziego Przewodniczącego

3. Andrzej Gałkowski, Katowice - Sędzia Referent

4. Włodzimierz Mucha, Warszawa - Sędzia

5. Janusz Opryński, Lublin - Sędzia

6. Janusz Palikot, Lublin - Sędzia

7. Roger Riewe, Graz - Sędzia

8. Jacek Sobczak, Lublin - Sędzia

9. Tadeusz Zielniewicz, Warszawa - Sędzia

Sędzią rezerwowym jest Pan Bogdan Kulczyński, Warszawa oraz Pani Monika

Palikot, Lublin.

Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani eksperci lub biegli. W dziedzinie technologii teatralnej ekspertem Sądu jest Pan Jerzy Bojar. O potrzebie powołania dodatkowych ekspertów zdecyduje Sąd Konkursowy. Do pomocy w pracach Sądu Konkursowego zostają powołani Sekretarz Sądu Konkursowego - Pan Wojciech Piejak oraz Zastępcy Sekretarza - Pani Ewa Seyffert i Pani Magdalena Banach.

 

Werdykt:

1 nagroda  – Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

2 nagroda –  DEDECO Sp. z o.o. and GRAY INTERNATIONAL Sp. z o.o.

3 nagroda  – Blond & Roux architectes

 

Treść pochodzi ze strony www.teatr.lubelskie.pl za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji.

 

 

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

sevenminustwo=