enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj O projekcie

Architektura teatralna jest szczególną częścią kulturowego dziedzictwa Europy. Budynki teatralne reprezentują różne przykłady sztuki budownictwa i zmieniających się stylów architektonicznych od renesansu po dzień dzisiejszy. Konstrukcja tych obiektów i zastosowane w nich rozwiązania przestrzenne są odzwierciedleniem praktyki teatralnej epoki. Budowniczy teatrów współtworzyli zaś architektoniczny pejzaż Europy. Rozwiązania architektoniczne dają również świadectwo relacjom społecznym i ich przemianom. Wyposażenie teatrów, maszyneria sceniczna, stanową jednocześnie cześć historii techniki.

Inaczej niż w przypadku budynków o innym przeznaczeniu, jak kościoły, mieszkania, zamki czy fortyfikacje, teatry nie posiadają tak bogatej dokumentacji, a ich rozwój architektoniczny nie został opisany w szerszym geograficznie pejzażu kulturowym. Tak szerokie ujęcie jest istotne nie tylko dla badaczy z rozmaitych dziedzin, ale również dla współczesnej praktyki teatralnej: międzynarodowa współpraca artystów odgrywa dziś dużo większą rolę w życiu teatralnym i dlatego ważne jest, by współcześni twórcy teatralni mieli do dyspozycji dane dotyczące warunków, w których mogą realizować swoje pomysły. Oczywiście pełna i dostępna informacja na temat budynków teatralnych służyć będzie również szerokiej publiczności.

Głównym celem projektu jest prezentacja, przy użyciu rozmaitych środków i form wyrazu istniejącej wiedzy na temat rozwoju architektury teatralnej w Europie Środkowej. Dzięki współpracy między ośrodkami badawczymi i dokumentacyjnymi z pięciu krajów regionu, historia rozwoju architektury teatralnej w poszczególnych rejonach naszej części Europy zostaną przedstawione na szerszym europejskim tle. Wymiana i prezentacja materiałów na temat wspólnego europejskiego dziedzictwa umożliwi wykorzystanie ich na większą skalę przez badaczy oraz szersze grono odbiorców.

Szczególną wagę przykładamy do walorów edukacyjnych projektu. Część działań będzie skierowana do studentów i wykładowców oraz badaczy zajmujących się architekturą. Długoterminowość projektu pozwoli na wypracowanie metodologii pozwalającej opisać architekturę teatralną, stworzyć narzędzia opisu oraz zorganizować środowisko badaczy, które zapewni dalszy rozwój badań nad architekturą teatralną oraz na aktualizację i rozbudowę bazy danych.

Baza danych zawierająca techniczne parametry scen i budynków, jakiej brakuje w międzynarodowej perspektywie, zapewni twórcom teatralnym niezbędne informacje na temat warunków scenicznych, stając się tym samym narzędziem przydatnym w zarządzaniu kulturą oraz czynnikiem umożliwiającym mobilność artystów jak i techników teatralnych (specjalistów akustyków, oświetleniowców, architektów itd.).