enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj O projekcie / działania

1. Baza danych – elektroniczne archiwum architektury teatralnej

Baza danych jest zasadniczą i najbardziej istotną częścią projektu. Stworzone zostaną zintegrowane elektroniczne archiwa architektury teatralnej we wszystkich biorących udział w projekcie instytucji. Zostaną one ujednolicone w prezentacji internetowej. Baza danych będzie dostępna w języku angielskim i w językach narodowych wszystkich uczestników (interfejs), zaś jej zawartość prezentowana będzie po angielsku i w języku kraju, którego dotyczy. Prezentacja internetowa będzie uzupełniona artykułami na temat rozwoju architektury teatralnej w Europie Środkowej i w poszczególnych krajach. Wykorzystane zostaną tu teksty przygotowane na potrzeby publikacji książkowej i wystawy.

2. Publikacja I – Historia przestrzeni teatralnej w Europie Środkowej

Obszerna, bogato ilustrowana monografia w języku angielskim na temat rozwoju przestrzeni teatralnej w Europie Środkowej Central-European Theatre Architecture. Książka będzie wykorzystywała materiały zebrane w bazie danych dotyczące wszystkich uczestniczących krajów. Przewiduje się także zaproszenie do publikacji innych państw regionu środkowoeuropejskiego. Książka będzie zawierała opracowanie wstępne, wprowadzające w problematykę architektury teatralnej i jej rozwoju w Europie Środkowej. Ta rozbudowana część nie będzie poświęcona jedynie architekturze teatralnej, ale także uwzględniała będzie szersze związane z nią zagadnienia społeczne, historyczne, polityczne, kulturowe i geograficzne oraz  uwarunkowania charakterystyczne dla naszego regionu, jak również wpływy zewnętrzne. Pozostałe części publikacji poświęcone będą architekturze teatralnej każdego z krajów uczestniczących w projekcie. W omówieniach tych przybliżone zostaną najważniejsze zabytki w perspektywie rozwoju architektury w danym państwie i całym regionie. Pokazane zostaną w ten sposób elementy architektury charakterystyczne dla całej Europy Środkowej, jak również oryginalne rozwiązania architektoniczne w każdym z krajów. Narodowe i lokalne zabytki przedstawione zostaną jako integralna część kultury Środkowej Europy.

Praca ta będzie podsumowywać istniejącą wiedzę na temat architektury teatralnej w każdym z krajów. Będzie uwzględniała materiały zebrane w trakcie trwania projektu. Głównym celem powstania publikacji jest prezentacja architektury teatralnej Środkowej Europy wszystkim zainteresowanym tą problematyką. Będzie ona źródłem podstawowych informacji na temat architektury teatralnej i kulturowego kontekstu jej funkcjonowania. Będzie to także przewodnik po źródłach zebranych w bazie danych, służący przyszłym badaczom: zawierać będzie obszerną bibliografię, indeksy i suplementy. Książka w języku angielskim będzie liczyła ok. 950 znormalizowanych stron oraz ok. 200 ilustracji.

3. Międzynarodowe sympozjum na temat przestrzeni w teatrze eksperymentalnym drugiej połowy XX wieku

Konferencja poświęcona rozmaitym aspektom przestrzeni w teatrze eksperymentalnym gromadzić będzie teoretyków teatru i badaczy architektury teatralnej. Odbędzie się w Lublanie na jesieni 2009. Teksty referatów będą podstawą opracowania publikacji.

4) Publikacja II - Przestrzeń w teatrze eksperymentalnym drugiej połowy XX wieku

Mniej obszerna publikacja poświęcona przestrzeni teatralnej koncentrowała się będzie na teatrze w miejscach nieteatralnych. Książka ta nie będzie miała charakteru całościowego omówienia problematyki w każdym z krajów, a poświęcona będzie wybranym, wspólnym dla Europy Środkowej wątkom. Publikacja będzie liczyła ok. 500 znormalizowanych stron oraz ok. 50 zdjęć.

5) Wystawa I – Architektura teatralne w Europie Środkowej – historia i teraźniejszość

Duża podróżująca wystawa zawierała będzie najbardziej interesujące wyniki poszukiwań archiwalnych. Będzie prezentowała najważniejsze zabytki i rozwój form architektury teatralnej w regionie i w każdym kraju z osobna, wpisany w kontekst historyczny i kulturowy. Przedstawione zostaną najciekawsze budynki, ale znajdą się tam również projekty niezrealizowane i plany budynków już nieistniejących.

Wystawa będzie gościła we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Będzie jej towarzyszyła książka Central-European Theatre Architecture i mniejszy katalog w języku kraju, w którym odbywa się wystawa.

6. Warsztat I – Ochrona zabytków i ich rekonstrukcja – warsztat dla studentów konserwacji zabytków i architektury

Warsztat poświęcony ochronie i rekonstrukcji budynków teatralnych przeznaczony jest dla studentów architektury i konserwacji zabytków. Składać się będzie z części teoretycznej, wykładów i prezentacji zabytkowych budynków teatralnych z różnych krajów, oraz z części praktycznej. Część praktyczna dotyczyła będzie możliwości rozwiązań adaptacyjnych istniejących budynków teatralnych: z każdego kraju wybrany zostanie jeden, z historycznego punktu widzenia cenny, lecz dziś już niefunkcjonalny, obiekt. Uczestnicy będą mieli sposobność zapoznania się z dotyczącą go dokumentacją i planami. W czasie warsztatu wykorzystane będą materiały przygotowane przez studentów w ramach wcześniejszych zajęć na uczelni.

7. Warsztat II -  Architektura teatralna: wizje i możliwości

Warsztat Architektura teatralna: wizje i możliwości przeznaczony jest dla studentów architektury. Głównym jego celem jest stworzenie warunków dla kreatywnego myślenia na temat architektury teatralnej, uwzględniającego tak potrzeby współczesnej sceny, jak również społeczny i estetyczny wymiar architektury. O konkretnych tematach warsztatu uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, by móc – w ramach zajęć na uczelni – przygotować projekt, nad którym będą pracować w czasie sesji (np. wirtualna prezentacja, model itp.). Część praktyczną warsztatów będą uzupełniały wykłady i prezentacje nowoczesnej architektury teatralnej.

8. Wystawa II – Architektura teatralna – wizje i możliwości

Wystawa Architektura teatralna – wizje i możliwości nie będzie przygotowywana w ten sam sposób, co główna, historyczna, wystawa, ale będzie raczej prezentacją wizji i pomysłów dotyczących architektury teatralnej przyszłości. Będzie to platforma dla pomysłów pokazujących możliwości wykorzystania przestrzeni teatralnej, choć żaden z pomysłów nie będzie zrealizowany. Wystawa będzie efektem prac w czasie warsztatów Architektura teatralna – wizje i możliwości i będzie stworzona przez uczestniczących w nich studentów. Roboczy charakter wystawy będzie zachowany również w czasie prezentacji. Uczestnicy warsztatów będą zmagać się z problemem architektonicznym w konkretnej przestrzeni miejskiej.