enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
Jste zde Projekt TACE / O projektu

          

 

 

Divadelní architektura představuje specifický fenomén evropského kulturního dědictví.

Divadelní budovy jsou výraznými projevy stavebního umění v jeho stylových proměnách od pozdní renesance do současnosti, jejich konstrukce a prostorové řešení reagovalo na dobovou interpretační praxi, ale také ji zpětně ovlivňovalo. Kromě toho vypovídá i o společenských vztazích a jejich proměnách. Vybavení scény je zase důležité z hlediska historie techniky.

Na rozdíl od staveb jiného specifického určení (katedrály, zámky, fortifikace) chybí dokumentace divadelních budov a jejich zařízení v širším geografickém kontextu. Přitom takové široké zpracování by bylo důležité nejen pro bádání v různých oborech, ale i pro současnou divadelní praxi: v divadelní praxi hraje čím dál větší roli mezinárodní spolupráce umělců a je důležité, aby soudobí inscenátoři měli k dispozici přehledné i podrobné informace o podmínkách, v nichž mohou iniciativně realizovat své představy. Je jisté, že zpracované a zpřístupněné informace osloví také širší veřejnost.

Výzkum divadelní architektury, který je zaměřen na minulost (paměť, historie, dědictví) stejně jako na budoucnost.

Hlavním cílem projektu je prezentovat dosavadní poznatky a informace o vývoji divadelní architektury ve střední Evropě prostřednictvím komplexní struktury různých forem. Dílčí vývojové tendence v jednotlivých regionech budou zasazeny do kontextu a širšího evropského pohledu díky spolupráci významných dokumentačních a vědeckých pracovišť z pěti evropských zemí. Sdílením a zveřejněním informací o společném kulturním dědictví evropského významu bude posíleno jejich využití ze strany odborníků i široké evropské veřejnosti. Důraz bude kladen i na edukační využití projektu s tím, že některé jeho aktivity budou přímo určené pro studenty a pedagogy odborných a uměleckých škol, ale i na vzdělávací instituce základního a středního stupně. Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím stěžejní části projektu - vytvořením metodologie popisu divadelní architektury a implementací funkční struktury a prostředí, které umožní další zpracování, aktualizaci a rozšiřování databází a informací.

Databáze technických parametrů scén a budov, která v mezinárodním rozsahu citelně schází, umožní aktivním divadelníkům vyhledání potřebných prostor a kontaktů a stane se tak nástrojem kulturního managementu a podpory mobility umělců stejně jako techniků, sound- a light-designérů, specialistů a architektů.

 

 

 

 

Cíle projektu:

1) Uchování, ochrana a rozvoj evropského kulturního dědictví – Práce s informacemi je základní a nutný předpoklad úspěšné ochrany památek. Evidence, popis a shromáždění informací o divadelní architektuře v databázi a její zpřístupnění tento předpoklad naplňuje.

2) Prezentace evropského kulturního dědictví poutavými a různorodými způsoby - knihy, výstavy, prezentace. Všechny výstupy využivají moderní technologie (CD/DVD ROM, internet, databáze).

3) Vytvoření systému pro evidenci a prezentaci staveb (divadelní architektury) je zajištěno na špičkové úrovni jak po odborné stránce (spolupráce se špičkovými evropskými experty na problematiku div. architektury) tak po stránce technické.

4) Podpora mobility umělců je zjednodušena zveřejněním databáze technických parametrů scén. To znamená snazší nalezení odpovídajícího prostoru pro uměleckou produkci. Tato část databáze je do jisté míry nezávislá a  obsahuje větší počet scén, její využití je nabídnuto velkému množství divadel.

5) Podpora vzdělávání – všechny plánované aktivity jsou využitelné pro vzdělávání na všeobecných či odborných nebo uměleckých školách a mají za úkol zvyšovat povědomí o evropském kulturním dědictví, specializované workshopy pak mají školit (budoucí) evropské odborníky v oboru divadelní architektury tak aby byli pro praxi v této oblasti co nejlépe vybaveni a měli povědomí o přístupech a možných řešeních v jiných zemích.

6) Podpora komunikace odborníků na Evropské úrovni – projekt byl realizován jako týmová mezinárodní spolupráce, v rámci otevřeného networku se setkávali  ve velké míře odborníci ze zemí spoluorganizátorů s předpokladem, že navázané styky podpoří další spolupráci.

 

                            

 

Projekt Evropská cesta historickými divadly mapuje historická divadla jako specifickou součást evropského kulturního dědictví.
Historická divadla v pěti minutách

Kačina - Zámecké divadlo

Český Krumlov - Zámecké divadlo

Litomyšl - Zámecké divadlo

Mnichovo Hradiště - Zámecké divadlo

Graz - Opera

Vídeň - Theater an der Vien

Grein - Městské dvadlo

Weitra - Zámecké divadlo

Graz - Činoherní divadlo