enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Německý dům

Maximilian Katscher

alias Deutsches Haus, Slovanský dům, Dům pionýrů a mládeže
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)4.10.1894 | otevření

lidé

Maximilian Katscher |hlavní architekt

historie

V druhé polovině 19. století se v Prostějově rozvíjel textilní a kovoobrábějící průmysl. Němci tvořili vedle Židů ke konci 19. století ve městě čtvrtinovou minoritu, avšak patřili mezi tu bohatší část.  Stavba kulturního centra byla mezi nimi zvažována již v 70. letech 19. století. Komunita sice nedisponovala stálým divadelním souborem, ale bylo dostatečně velkým publikem, pro které do města zajížděly německé divadelní společnosti obzvláště mimo regulérní sezónu.

 

Na schůzi Německého politického spolku v Přerově (Deutsch – politischen Vereines zu Prosssnitz) bylo 3. 3. 1893 rozhodnuto o vybudování Německého domu.  Ten se měl stát centrem německého spolkového života,  měl pro něj být vybrán pozemek a založen spolek Německý dům, pro který měly být vypracovány stanovy.  Byl ustanoven přípravný výbor pro stavbu divadla a ten přijal na své schůzi 11. 6. 1893 plány a rozpočet stavby od vídeňského architekta Maximiliana Katschera a zároveň jej pověřil vypracováním detailních plánů a provedením stavby. Již v květnu téhož roku byl zakoupen pozemek domu v dnešní ulici Vápenice (tehdy Parkring pro německy mluvící obyvatele Přerova). Základní kámen stavby byl položen 6. 9. 1893. Stavba byla financována půjčkou u První moravské spořitelny ve výši 40 000 zlatých a z dobrovolných darů.  Německý dům byl otevřen 4. 10. 1894.

 

Jednalo se o dvoupatrový dům v novorenesančním stylu s novobarokními prvky na půdorysu tvaru písmene L s protáhlým dříkem o rozměrech 20 na 120 metrů. Hlavní uliční fasáda byla sevřena dvěma risality s vysokým pořadím v prvním patře. Přízemí bylo artikulováno bosáží s vysokými okny s půlkruhovými záklenky. V mezipatře těchto risalitů se naházely niky s bustami Františka Josefa I.  a Josefa II.  Byly zakončeny novobarokními štíty, na nichž seděli orli. V pravém risalitu se nacházel hlavní vchod. Tříosý střed fasády vysokého řádu rytmizovaný pilastry s Jónskými hlavicemi byl v každé ose zakončený archivoltou se svazkovým klenákem. Fasáda byla zakončena atikou.

 

Vchod v pravém rohu hlavní fasády vedl do průjezdu do dvora,  ke vchodu do restaurace v přízemí a na schodiště do vyšších pater. V prvním patře se nacházela německá čítárna a zkušebna pěveckého spolku. V druhém se nacházely kanceláře a další místnosti. V zahradním traktu budovy se nacházel sál umístěný ve vrcholu dříku půdorysu písmene L. Skrze tříramenné schodiště bylo možné vejít do foyeru. Z něho vedly skleněné dveře napravo do sálu a nalevo do jídelny. Sál zabíral celou šíři křídla a byl vybaven orchestřištěm. V přízemí se nacházelo 342 sedadel v 15 řadách. Galerie se čtyřmi řadami sedadel zabírala pouze zadní část sálu, kam vedl vchod z galerie foyeru. Za jevištěm ještě byly malé místnosti šaten pro herce.

 

Spolkové centrum s nevelkým jevištěm fungovalo jako stagionová scéna pro zájezdní představení divadel z Brna, Jihlavy, Olomouce, Opavy a Moravské Ostravy. Počet německy mluvících obyvatel Prostějova klesal a s ním i počet návštěv německých hostujících souborů z okolních měst se stálým souborem. V průběhu německé okupace zde nacisté podporovali kulturní aktivitu a tak se zde zintenzivnila návštěvnost německých divadel, které však vystupovaly v nedalekém zabraném Národním domě. Po jejím skončení byla budova znárodněna a se změnou účelu skončil i veškerý divadelní provoz. Nazýval se poté Slovanský dům, ještě později Komunistický dům a následně Okresní dům pionýrů a mládeže a dnes je sídlem Domu dětí a mládeže (DDM).  Nejpozději během velké rekonstrukce budovy mezi lety 1979 a 1980 byla zadní trakt se sálem zbourán. Dnes se na jeho místě nachází hřiště.

 

 

Prameny a literatura:

 

Der Bautechniker. Wien: A Berg,, 1880-1921. 15.2.1895

 

GRŮZOVÁ, Ludmila. Prostějov v proměnách staletí. 1. vyd. V Prostějově: Městský úřad, 1994. 161 s. ISBN 80-900106-4-4.

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita, PRACNÁ, Sylva a ŠTEFANIDES, Jiří. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku = Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-2014. 3 svazky. VZ Morava. Divadlo; sv. 4-6. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-2891-8. Sv. 1. Str. 233 – 243.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Není pravdou, že byl dvorná trakt zvbořen, ale je smutnou pravou že veškeré divadelní zařízení bylo vybouráno a zničeno, a ze sálu vznikla nepěkná tělocvična se zbylými štukovými znaky můz na stěnách. V letech 2018 - 2020  prošel dům generální opravou, nicméně žádné divadelní zázemí ani pro nynějšího uživatele nevzniklo, a na dvoře se nyní staví nová sportovní hala.

Ivan Čech - 13.11. 2020

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

šestplusosm=