enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Besední dům

alias Divadlo Haná při Městském kulturním středisku, Divadlo Haná při Domu osvěty
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)5.7.1886 | otevření

lidé

(zobrazit)Adolf Liebscher |malíř

Především se zabýval urbanismem, řešil například regulační plán Mělníka či Letné, Opavy a Znojma.

In: Vlček, Pavel a kol.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníku v Čechách. Praha 2004, str.370

Více divadel

(zobrazit)Robert Holzer |malíř

Malíř dekorací a krajinář. V letech 1875–80 byl zaměstnán ve Vídni v ateliéru dvorních dekoračních malířů Brioschiho, Burghardta a Kautského a  navštěvoval při tom akademii. Poté odešel do Paříže, přijal místo dekoračního malíře divadla na Vídeňce, odkud byl r. 1883 povolán do Prahy do ND, kde byl zaměstnán do 31.7.1924.  Pro ND zhotovil řadu dekorací, jež vynikaly svěžestí koloritu. Na konci života se věnoval malbě krajin: ,,Ze seče u Prostějova´´, ,,Studie buků´´. Jeho dekorace jsou pozdně romantické. Na scéně se snažil ukazovat českou krajinu a venkov a kombinoval starší dekorace s novými kulisami s prvky z dané lokality. Pro čáslavské ochotníky namaloval dekoraci ke hře Cornelius Voss (7. dubna 1889), ke hře Dora (20. dubna 1890), Její pastorkyni do druhého jednání - tzv. ,,selskou vesnici´´ a pro hru Ženichové (28. září 1895) kulisu ,,hrad´´.

 

In:  Tvrdíková, Lada: Divadelní život v Čáslavi v letech 1869-1923, Bakalářská práce, Masarykova universita,  Brno 2007

Více divadel

historie

Počátky organizované divadelní činnosti ve Vyškově jsou spjaty se založením čtenářsko-pěvěckého spolku Haná v roce 1863. Jeho stanovy byly schváleny příslušnými politickými orgány monarchie v březnu následujícího roku. V roce 1865 bylo založeno Družstvo přátel divadla, které se v rámci spolku začalo postupem času rozvíjet. Začalo působit na malém jevišti v hostinci U zlatého orla. Ten stál vedle radniční budovy a disponoval úzkým sálem v prvním poschodí dvorního traktu. Jednalo se o místnost s řadou oken zaklenutou oblouky a s podlahou z červených cihel. Za jednoduchým jevištěm se nacházely malé šatny. Sál byl přístupný z pavlače a chodby. Sál a další přilehlé místnosti sloužily spolku do roku 1886. Od roku 1870 fungovali ochotníci jako samostatný divadelní odbor spolku Haná.

 

Výstavba kulturního centra ve Vyškově je spojena s peněžním ústavem Kontribučenská záložna, který se rozhodl v roce 1884 postavit reprezentativní prostory pro svou rozvíjející se činnost na místě domu č.p. 17 na dnešním Masarykově náměstí.  Dokončená budova byla slavnostně otevřena 5. 7. 1886. 

 

Jednalo se o čtyřpodlažní budovu v novorenesančním stylu. Její přízemí je zvýrazněno bosáží, jednotlivá patra jsou oddělena římsami. Každé patro je visuálně méně masivní a s menší ornamentalitou  směrem vzhůru. V přízemí jsou okna i vchody zaklenuty polokruhovým obloukem s klenáky. V prvním patře jsou okna zasazena do edikul s trojúhelníkovým štítem, pilastry s jónskými hlavicemi a balustrádou. Masivní korunní římsa je zdobena širokým zubořezem. K ní přiléhá v zadní části směrem od náměstí o poslední patro menší budova Besedního domu. Její fasáda v ulici Jana Šoupala je navíc formována pětiosým risalitem, jehož okna posazená na balustrádu jsou v patře sevřena zdvojenými pilastry s jónskými hlavicemi. Na mezipatrové římse se zubořezem je v centru vyveden nápis „Besední dům“. Okna vrchního patra svírají hladké zdvojené pilíře a jsou okrášlena nadokenními reliéfy.

 

Záložna se stala mecenášem místní kultury. V rozsáhlé budově se mimo samotnou banku nacházely prostory pro činnost Sokola, spolku Haná a dalších orgánů. Pro zdejší aktivity sloužil víceúčelový sál, který mohl hostit vedle divadla i koncerty, plesy či schůze. Jeho provoz zajišťoval divadelní spolek Haná, který zde od roku 1886 sídlil.  Jeho členové také přispěli dary na zajištění výbavy sálu s jevištěm a spolkové finance byly zajištěny nejen příjmem ze vstupného z divadelních her, ale také z různých pronájmů sálu.  

 

Jedná se o patrový sál s ochozem posazeným po stranách na bohatě zdobených krakorcích. Sál jako víceúčelový má rovnou podlahu. Je rytmizován v obou patrech pilastry, které v přízemí na jedné straně svírají okna, na straně druhé vchody a štukové edikuly. Podobně i v patře prvním to jsou okna a bílé štukové plochy. Spolu s geometrickou výzdobou stropu jsou tak zdi členěny do množství geometrických ploch, v nichž se střídají bílá a světle žlutá. Poprseň balkonu naznačuje štukovou atiku s ornamentálními vzorci uprostřed. V protější stěně od jeviště se nachází široký vchod. Původní strop byl vyzdoben alegoriemi  Adolfa Liebschera. Portál jeviště je bohatě zdoben štukovými motivy. V jeho kladí je vyveden nápis „Ve svornosti síla, v síle vítězství“ s lyrou a s florálními motivy veprostřed. Původní oponu zhotovil Robert Holzer.

 

V roce 1906 bylo do sálu zavedeno plynové osvětlení, které bylo v roce 1925 nahrazeno osvětlením elektrickým. V roce 1936 prošla budova rekonstrukcí. V průběhu osvobozování v roce 1945 byla budova poničena bombardováním. Následně byl strop sálu renovován podle architekta Neumanna a sochaře L. Kubíčka z Brna. Do sálu byl také umístěn alegorický obraz malíře Svatopluka Součka.

 

V roce 1948 byly místní spolky jako dělnický spolek Jaroslav či Spolek katolických tovaryšů rozpuštěny  a sjednoceny do Osvětového sdružení Haná, který se v  roce 1952 stal součástí Závodního výboru ROH při Okresní spořitelně a záložně ve Vyškově.  Samotná budova Besedního domu se stala majetkem Okresního národního výboru. V roce 1954 se Osvětové sdružení Haná transformovalo do Divadla Haná a bylo administrativně podřazeno pod Dům osvěty.  V roce 1957 pak bylo až do roku 1969 podřazeno pod Sdružený závodní  klub Sandrik.  Po sametové revoluci se prostory staly součástí Městského kulturního střediska.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BERAN, Karel, ed. Padesát let městské spořitelny ve Vyškově na Moravě: 1882-1932. Ve Vyškově: nákl. vlast., 1932. 85 - [IV] s.

 

STRNAD, J. 1889. Dějiny čten.-zpěv. spolku „Haná“ ve Vyškově od roku 1864 – Vyškov 1889. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:b6caf560-6c64-11e2-bb2a-005056827e51?page=uuid:d17c4ea8d6375c0c65877148c0757d0c

 

DOBIÁŠ, Metoděj - HAVELKA, Miloš – KUPKA - Jan: 100 let Hané. Pamětní publikace k historii nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově 1864-1964. Red. Jan Kupka. Vyškov, Sdružený závodní klub 1964. 32 s., foto.

 

MIKULKA, Radek. Vyškov. 1. Vyd. Praha: Paseka, 2009. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-

7185-978-9. s. 64.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třimínusdva=