enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Šumperk

Georg Berger

alias Krajské oblastní severomoravské divadlo Šumperk (1955 – 1957), Krajské oblastní divadlo Šumperk (1951 – 1955), Deutsches Haus, Severomoravské divadlo Šumperk (1963 - 2001), Severomoravské oblastní divadlo Šumperk (1957 – 1963), Severomoravské divadlo, Städtetheater Ostsudetenland, Sitz Mährisch Schönberg (1939 - 1944), Národní dům, Krajské divadlo Olomouc, pobočka Šumperk (1951), Deutsches Vereinhaus
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1900 | architektonická soutěž
První cenu a odměnu 1000 korun získal soutěžní návrh č. 70 „Čtyřlístek“ vídeňského architekta Georga Bergera. Druhé místo a 600 korun dostal liberecký architekt Alfred Hübner za návrh nazvaný „Dvě haléřové známky“ a třetí ocenění společně s 400 korunami si odnesli architekti Oskar Neumann a Artur Baron z Vídně za práci „Ať žije nový rok“.
(zobrazit)1902 | Otevření

(zobrazit)70. léta 20. století | rekonstrukce
70. léta s sebou přinesla generální opravu budovy divadla, při níž došlo k rekonstrukci střechy a fasády. Byly zvýšeny podlahy hlediště a odstraněny cihlové obkladačky kolem oken divadla. Zmizely také střešní štíty a arkýře. Na základě projektové dokumentace architekta Lubora Laciny byla v interiéru odstraněna štuková výzdoba a mnohé další zdobné prvky. Přístavba provozní budovy podle studie scénografického ústavu v Praze z roku 1972 se však neuskutečnila.
(zobrazit)25.10.1994 | požár
V divadle vypukl požár založený nezjištěným žhářem. Budova byla vážně poškozena a v havarijním stavu uzavřena další produkci.
(zobrazit)90. léta 20. století | rekonstrukce
V srpnu 1995 byl dokončen projekt na obnovu divadelní budovy zpracovaný architekty olomouckého sdružení Fabián – Janků – Polách – Štys. 16. října téhož roku byly zahájeny rekonstrukční a stavební práce. Generálním dodavatelem se staly firmy Fortex-AGS a.s. Šumperk a Building for you spol. s.r.o. Šumperk. Divadelní technologii zajišťovala firma Technoart s.p. Újezd u Brna. Práce byly dokončeny a divadlo slavnostně otevřeno 7. října 2000.

lidé

Georg Berger |hlavní architekt
Jan Polách |architekt
P. Fabián |architekt
V. Janků |architekt
Arthur Baron |architekt - účastník soutěže
Oskar Neumann |architekt - účastník soutěže
Hans Glaser |architekt - účastník soutěže
Ludwig Tremmel |architekt - účastník soutěže
Alfred Hübner |stavitel

historie

 

V průběhu 19. století vystupovaly v Šumperku různé kočovné společnosti nejprve v tanečním sále kavárny Gabriela Lauera, poté v sále bývalého dominikánského kláštera, následně zajížděli do sálů Libichova hostince v dnešní ulici gen. Svobody, Riedigerova hostince v dnešní Ztracené ulici. a do Krätschmerova sálu v dnešní Kozinově ulici.  Ve čtyřicátých letech 19. století byl otevřen nový sál ve střelnici, kde působili místní ochotníci. Ten byl nejprve rekonstruován v roce 1853 a následně zde v roce 1861 byla postavena nová budova s divadelním sálem. V roce 1884 byl otevřen i sál v nově postaveném Katolickém domě a v roce 1902 ve Frohlichově hostinci.

 

Ke konci 19. století byla v kulturních kruzích města vysoká poptávka po divadelních produkcích, na kterou zasvěcení představitelé odpověděli zahájením práce na stavbě nového reprezentativního Německého spolkového domu, který by představoval důstojné prostředí pro rozvoj divadelních aktivit. V roce 1892 byl založen Saalbauverein, jejímž hlavním cílem bylo získat dostatečné finanční prostředky pro tento účel. Spolek organizoval koncerty a lidové slavnosti. K tomuto účelu také pracoval spolek Mardod v čele s Wilhelmem Czerwenym. Na stránkách místního tisku se začaly objevovat články rozebírající tuto tématiku. Jako zásadní bod sporu se vyjevilo umístění nové budovy.

 

Městská rada rozhodla v květnu roku 1900 o umístění nové budovy do parcely na tehdejší Schillerově ulici. Pro realizaci plánu byl založen spolek Německého spolkového domu v březnu 1900 v čele s předsedou Morizem Emmerem, který převzal realizaci výstavby od ostatních organizací. Spolek nechal vyhlásit v květnu 1900 výzvu na sbírku pro novou budovu, jejíž argumentace byla silně nacionalistická, založená na boji proti počeštění města prostřednictvím kultury. V krátkém čase bylo shromážděno od jednotlivců 85 000 korun,  další finance obstaralo město a místní  spolky a bohatší jednotlivci.  To pokrývalo přes polovinu potřebné sumy 240 tisíc korun a zbývající částku  zajistila půjčka, která měla být umořena výnosy z provozu domu.

 

Následně byla v září roku 1900 vypsána soutěž na spolkovou budovu Deutsche Vereinhaus, která byla do uzávěrky obeslána 78 návrhy. Výběrová komise v prosinci roku 1900 udělila první místo vídeňskému architektovi Georgu Bergerovi a odměnila jej 1000 korunami, druhou cenu získal návrh libereckého architekta Alfreda Hübnera a třetí společný návrh Oskara Neumanna a Arthura Barona. Dále se mezi soutěžícími návrhy nacházela práce vídeňských architektů Ludwiga Tremmela a Hanse Glassera.  

 

Stavba realizovaná firmou Popp a Ulrich byla zahájena v červenci roku 1901. Dokončena byla v prosinci roku 1902 a téhož měsíce se ve dnech 26. a 27. konalo její slavnostní otevření kombinovaným programem šumperských spolků. Dvoudenní slavnost započala nejprve průvodem, následně ceremonií předávání klíče a množstvím projevů. Jako první hra zde byla uvedena místním ochotnickým souborem. Následující den byl zde pořádán bál.

 

Architektonický výraz budovy částečně odkazoval na charakteristiky podobných německých domů v Brně či Ostravě, kde je častým prvkem neomítnuté červené zdivo. Prvky zde vědomě nesou reminiscence na středověkou architekturu hansovních měst a reprezentují vůli německého etnika být civilizační hrází proti slovanské kultuře. Samotný architekt chápal svůj design jako výraz ideje Němectví. Vedle divadla měl velký sál sloužit i taneční sezóně, koncertům a společenským akcím.

 

Dům je samostatně stojící stavba s výrazem více historizujících stylů a prvky secese složená z kontrastu bílých distinkčních ploch a červených cihel s prvky nerománské architektury na půdoryse písmene L. V jeho vrcholu se nachází nárožní risalit s cimbuřím s bosáží na rozích, v přesahujícím podlaží je osazen arkýři na každém rohu. Tato nárožní věž je sevřena dvěma křídly orientovanými na sebe pravoúhle a na jedné straně je uzavřena převýšenou hmotou, ve které se nachází jeviště s provazištěm.   V přízemí jsou okenní a vchodové šambrány bosované.  Prvním patře průčelí vévodí nerománská sdružená okna zasazená do půlkruhového oblouku.  

 

Levá část budovy obsahovala prostory pro kavárnu, výčep, čítárnu a v prvním patře se nacházely prostory spolkových místností. Patrový sál je umístěn do pravé části přízemí. Byl vybaven rovnou podlahou a rytmizován na jedná straně lizénami mezi výklenky se sdruženými okny zakončenými půlkruhovým obloukem a na straně druhé pilíři, v přízemí se vstupy, mezi nimiž se na úrovni prvního patra se nacházely po vnitřní straně tři vystupující lóže. Stěnu protilehlou jevišti vyplňovaly dva vchody s rozsáhlým meziprostorem v přízemí a galerie v první patře  uzavřená obloukovou výsečí. Uprostřed stropu sálu byl zavěšen visutý lustr. Předscéna vystupovala eliptickou výsečí do prostoru sálu. Odstupňovaný jevištní portál byl na vnější straně rytmizován štukovými kazetami. Jednotlivé architektonické prvky byly bohatě zdobeny, na jevištním portálu novorokokovými prvky, na postranních sloupech maskarony.  Vybavení divadla bylo vyrobeno ve Vídni v ateliérech Burgtheatru. Na svou dobu bylo vybaveno moderním provazištěm.

 

Po vzniku Československa se zde ustavilo v roce 1920 Divadlo svazu moravských měst, které zde mělo i sídlo. Úvodní představení se konalo 5. října 1920, avšak divadelní soubor nečekala dlouhá existence. Šumperk patřil do německého záboru Sudet  a roce 1939 přešel dům do správy NSDAP. Německá správa zřídila zájezdový profesionální soubor Městská divadla Východní Sudety se sídlem v Šumperku (Städtetheater Ostsudetenland, Sitz Mährisch Schönberg). Ten ovšem obstarával divadlo pro celou oblast Hřebečska, Šumperska a přilehlého Slezska. Daná města finančně přispívala na tento soubor až do roku 1944, kdy byla výnosem německé správy všechna divadla rozpuštěna. Po vysídlení německého etnika se sestěhovalo do prázdného města značné množství obyvatel z různých míst republiky, kteří v divadle mohli najít způsob navázání nových vztahů. V tomto roce zde také vznikl divadelní spolek Tyl. Budova byla přejmenována na Národní dům.

 

V roce 1949 byl spolek podřízen Severomoravskému spotřebnímu družstvu. V rámci komunistické kulturní politiky, která chápala divadlo jako významný politický a výchovný prvek pro nového socialistického člověka, bylo krajským národním výborem zřízeno v roce 1951 pro oblast Šumperska Severomoravské divadlo. V roce 1954 byly z fasád odstraněny sochy, které reprezentovaly v očích tehdejších současníků germánského ducha. Generální rekonstrukce budovy proběhla na počátku 70. let 20. století podle projektu Lubora Laciny. Při ní proběhlo zvýšení podlahy jeviště. Byla opravena střecha, na fasádě byly odstraněny červené obkladačky.  Nyly odstraněny některé ornamentální prvky jako střešní štíty a arkýře v exteriéru a štukové ozdoby v interiéru jako například štukový erb, který držel dva putti nad jevištěm či štukové kazety v jevištním portálu. Původně novobarokně laděný sál tak získal mnohem strožejší výraz. V roce 1972 se měla uskutečnit přístavba provozní budovy podle návrhu asrchitektů ze scénografického ústavu v Praze, avšak ten zůstal nerealizován. V roce 1991 přešlo divadlo do správy města.

 

Ve dne 25. října 1994 zde vypukl úmyslně založený požár, který budovu poškodil takovým způsobem, že ji bylo nutné uzavřít. Následující den nechalo městské zastupitelstvo zřídit fond na rekonstrukci. Vypracováním jejího návrhu byly pověřeni architekti P. Fabián, V. Janků,  Jan Polách, Dalibor Štys. V říjnu roku 1995 pak generální dodavatelé Fortex-AGS a.s. Šumperk a Building for you spol. s.r.o. Šumperk zahájily rekonstrukční práce. Rekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena 7. října roku 2000.

 

V exteriéru došlo k obnovení bosáže na risalitech a štukových ornamentů okenních šambrán. Byly obnoveny obkladačky červených cihel v kontrastu s bledě modrou bosáží a slabě kávovými šambránami, římsou a nejvyšším patrem věže. K jevištní části byla přistavěna moderní provozní budova. Sál byl nyní vybaven mírnou elevací. Vchody po straně kromě prvního od jeviště byly zastavěny. V roce 2017 byla do sálu dodána nová jevištní technologie.  

 

 

Prameny a Literatura:

 

HUDCOVÁ, Eva. Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt: aus der Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 225 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2114-8.

 

HUDCOVÁ, Eva. Měšťan a divadlo: z kulturních dějin města Šumperka. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 263 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4836-7.

 

Wiener Bauindustrie-Zeitung [online]. ANNO [cit. 2022-04-13]. Dostupné z: http://sfx.knihovny.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000527161&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&. Str. 288 – 290

 

POLÁCH, Drahomír. Dějiny šumperského divadla. Dějiny šumperského divadla. Polách, Drahomír. [Šumperk] : Šumperk [město], 1994. 48 s., obr.

 

ZBAVITEL, Miloš, ed. 10 let Severomoravského oblastního divadla v Šumperku 1951-1961: sborník. Šumperk: Severomor. oblastní divadlo, 1961. 63, [4] s.

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita, PRACNÁ, Sylva a ŠTEFANIDES, Jiří. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku = Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-2014. 3 svazky. VZ Morava. Divadlo; sv. 4-6. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-2891-8. Sv. 3.  Str. 161 – 193.

 

Rok 1959 Říjen-pros. In: Kulturní život Šumperka: společenský měsíčník města Šumperka. Šumperk: Osvětová beseda, 1959-2017. Dostupné také z: http://www.sumperk.cz/cs/obcan/periodicky-tisk/kulturni-zivot.

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třipluspět=